จังหวัด เชียงราย

ช่างเสียงตามสาย เสียงไร้สาย ในจังหวัดเชียงราย

รับปรึกษา ออกแบบ สำรวจ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงประกาศสาธารณะ ระบบกระจายเสียง ของหน่วยงาน ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาล อบต. และหน่วยงานทั่วไป

โทร 0863175577 /0896080077

ช่างเสียงตามสายใน อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอป่าแดด อำเภอพาน อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอพญาเม็งราย อำเภอแม่ลาว อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงอำเภอเชียงรุ้ง อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอดอยหลวง 0863175577 /0896080077

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย


ติดตั้งลำโพงระบบเสียงไร้สาย


ติดตั้งเดินสายนำสัญญาณระบบเสียงตามสาย


อำเภอเมืองเชียงราย ตำบลรอบเวียง บ้านดู่ นางแล แม่ข้าวต้ม แม่ยาว สันทราย แม่กรณ์ ห้วยชมภู ห้วยสัก ริมกก ดอยลาน ป่าอ้อดอนชัย ท่าสาย ดอยฮาง ท่าสุด 0863175577 /0896080077

ติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย


ติดตั้งลำโพงระบบเสียงไร้สาย


ติดตั้งชุดแม่ข่ายระบบเสียงไร้สาย


ช่างเสียงตามสาย อำเภอเวียงชัย ผางาม เวียงเหนือ ดอนศิลา เมืองชุม 0863175577 /0896080077

ช่างเสียงตามสาย อำเภอป่าแดด ป่าแงะ สันมะค่า โรงช้าง ศรีโพธิ์เงิน 0863175577 /0896080077

ช่างเสียงตามสาย อำเภอเทิง งิ้ว ปล้อง แม่ลอย เชียงเคี่ยน ตับเต่า หงาว สันทรายงาม ศรีดอนไชย หนองแรด 0863175577 /0896080077

ติดตั้งชุดสายอากาศส่งระบบเสียงไร้สาย


ติดตั้งชุดเครื่องขยายสัญญาณเสียงตามสาย


ติดตั้งลำโพงชุดเสียงตามสายหมู่บ้าน


ช่างเสียงตามสาย อำเภอเวียงชัย ผางาม เวียงเหนือ ดอนศิลา เมืองชุม 0863175577 /0896080077

ช่างเสียงตามสาย อำเภอป่าแดด ป่าแงะ สันมะค่า โรงช้าง ศรีโพธิ์เงิน 0863175577 /0896080077

ช่างเสียงตามสาย อำเภอเทิง งิ้ว ปล้อง แม่ลอย เชียงเคี่ยน ตับเต่า หงาว สันทรายงาม ศรีดอนไชย หนองแรด 0863175577 /0896080077


เดินสายนำสัญญาณเสียงตามสาย


ประกอบชุดลำโพงเสียงตามสาย


งานปรับปรุงชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สาย