จังหวัด เชียงราย

ช่างเสียงตามสาย เสียงไร้สาย  ในจังหวัดเชียงราย

รับปรึกษา ออกแบบ สำรวจ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงประกาศสาธารณะ ระบบกระจายเสียง ของหน่วยงาน ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาล อบต. และหน่วยงานทั่วไป 

โทร 0863175577 /0896080077

ช่างเสียงตามสายใน อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอป่าแดด อำเภอพาน อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอพญาเม็งราย อำเภอแม่ลาว อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงอำเภอเชียงรุ้ง อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอดอยหลวง 0863175577 /0896080077

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายเชียงราย

ติดตั้งลำโพงระบบเสียงไร้สาย

เชียงราย

ติดตั้งเดินสายนำสัญญาณระบบเสียงตามสายเชียงราย

อำเภอเมืองเชียงราย ตำบลรอบเวียง บ้านดู่ นางแล แม่ข้าวต้ม แม่ยาว สันทราย แม่กรณ์ ห้วยชมภู ห้วยสัก ริมกก ดอยลาน ป่าอ้อดอนชัย ท่าสาย ดอยฮาง ท่าสุด 0863175577 /0896080077

ติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สายเชียงราย

ติดตั้งลำโพงระบบเสียงไร้สายเชียงราย

ติดตั้งชุดแม่ข่ายระบบเสียงไร้สายเชียงราย

ช่างเสียงตามสาย อำเภอเวียงชัย ผางาม เวียงเหนือ ดอนศิลา เมืองชุม   0863175577 /0896080077

ช่างเสียงตามสาย อำเภอป่าแดด ป่าแงะ  สันมะค่า โรงช้าง ศรีโพธิ์เงิน 0863175577 /0896080077

ช่างเสียงตามสาย อำเภอเทิง งิ้ว ปล้อง แม่ลอย เชียงเคี่ยน ตับเต่า หงาว สันทรายงาม ศรีดอนไชย หนองแรด 0863175577 /0896080077

ติดตั้งชุดสายอากาศส่งระบบเสียงไร้สายเชียงราย

ติดตั้งชุดเครื่องขยายสัญญาณเสียงตามสาย

เชียงราย

ติดตั้งลำโพงชุดเสียงตามสายหมู่บ้านเชียงราย

ช่างเสียงตามสาย อำเภอเวียงชัย ผางาม เวียงเหนือ ดอนศิลา เมืองชุม   0863175577 /0896080077

ช่างเสียงตามสาย อำเภอป่าแดด ป่าแงะ  สันมะค่า โรงช้าง ศรีโพธิ์เงิน 0863175577 /0896080077

ช่างเสียงตามสาย อำเภอเทิง งิ้ว ปล้อง แม่ลอย เชียงเคี่ยน ตับเต่า หงาว สันทรายงาม ศรีดอนไชย หนองแรด 0863175577 /0896080077


เดินสายนำสัญญาณเสียงตามสายเชียงราย

ประกอบชุดลำโพงเสียงตามสายเชียงราย

งานปรับปรุงชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สาย

ดูแลกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้

อำเภอเมืองเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลตำบลบ้านดู่

เทศบาลตำบลนางแล

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

เทศบาลตำบลแม่ยาว

เทศบาลตำบลสันทราย

เทศบาลตำบลท่าสุด

เทศบาลตำบลท่าสาย

เทศบาลตำบลห้วยสัก

เทศบาลตำบลดอยลาน

เทศบาลตำบลดอยฮาง

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

แม่จัน

เทศบาลตำบลแม่จัน

เทศบาลตำบลจันจว้า

เทศบาลตำบลแม่คำ

เทศบาลตำบลสันทราย

เทศบาลตำบลป่าซาง

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เทศบาลตำบลแม่ไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

แม่สาย

เทศบาลตำบลแม่สาย

เทศบาลตำบลห้วยไคร้

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม


เชียงแสน

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

เทศบาลตำบลเวียง

เทศบาลตำบลโยนก

เทศบาลตำบลบ้านแซว

เทศบาลตำบลแม่เงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

เชียงของ

เทศบาลตำบลบุญเรือง

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

เทศบาลตำบลเวียง

เทศบาลตำบลครึ่ง

เทศบาลตำบลห้วยซ้อ

เทศบาลตำบลสถาน

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

เทิง

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

เทศบาลตำบลงิ้ว

เทศบาลตำบลสันทรายงาม

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

เทศบาลตำบลหงาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

ป่าแดด

เทศบาลตำบลป่าแงะ

เทศบาลตำบลป่าแดด

เทศบาลตำบลสันมะค่า

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

เทศบาลตำบลโรงช้าง

พาน

  

เทศบาลตำบลเมืองพาน

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว

เวียงชัย


เทศบาลตำบลเวียงชัย

เทศบาลตำบลเวียงเหนือ

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เทศบาลตำบลดอนศิลา

เทศบาลตำบลเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

แม่สรวย

ท้องที่อำเภอแม่สรวยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลแม่สรวย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแม่สรวย

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเจดีย์หลวง

เทศบาลตำบลเวียงสรวย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่สรวย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่สรวย)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าแดดทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่พริกทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีถ้อยทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าก๊อทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวาวีทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจดีย์หลวง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง)

เวียงป่าเป้า


พญาเม็งราย

แม่ลาว

ขุนตาล

เวียงเชียงรุ้ง

เวียงแก่น

แม่ฟ้าหลวง

ดอยหลวง