จังหวัด ลำปาง

ช่างเสียงตามสาย เสียงไร้สาย 

รับปรึกษา ออกแบบ สำรวจ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงประกาศสาธารณะ ระบบกระจายเสียง ของหน่วยงาน ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาล อบต. และหน่วยงานทั่วไป โทร 0863175577 /0896080077

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ก่อตั้ง พ.ศ. 2512 ในนาม สุขาภิบาลตำบลชมพู) อำเภอเมืองลำปาง

เทศบาลเมืองพิชัย (ก่อตั้ง พ.ศ. 2535 ในนาม สุขาภิบาลตำบลพิชัย) อำเภอเมืองลำปาง

เทศบาลเมืองล้อมแรด (ก่อตั้ง พ.ศ. 2498 ในนาม สุขาภิบาลตำบลล้อมแรด) อำเภอเถิน

เทศบาลตำบล

อำเภอเมืองลำปาง

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

เทศบาลตำบลต้นธงชัย

เทศบาลตำบลบุญนาคพัฒนา

อำเภอเกาะคา

เทศบาลตำบลเกาะคา

เทศบาลตำบลลำปางหลวง

เทศบาลตำบลศาลา

เทศบาลตำบลนาแก้ว

อำเภอห้างฉัตร

เทศบาลตำบลห้างฉัตร

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

เทศบาลตำบลเมืองยาว

เทศบาลตำบลปงยางคก

อำเภอแจ้ห่ม

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

เทศบาลตำบลบ้านสา

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

อำเภองาว

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

เทศบาลตำบลหลวงใต้

อำเภอเสริมงาม

เทศบาลตำบลเสริมงาม

เทศบาลตำบลเสริมซ้าย

อำเภอวังเหนือ

เทศบาลตำบลวังเหนือ

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

อำเภอเถิน

เทศบาลตำบลเถินบุรี

เทศบาลตำบลเวียงมอก

เทศบาลตำบลแม่มอก

อำเภอแม่พริก

เทศบาลตำบลแม่ปุ

เทศบาลตำบลแม่พริก

เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง

อำเภอสบปราบ

เทศบาลตำบลสบปราบ

อำเภอแม่ทะ

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว

เทศบาลตำบลนาครัว

เทศบาลตำบลสิริราช

เทศบาลตำบลน้ำโจ้

เทศบาลตำบลแม่ทะ

อำเภอแม่เมาะ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ

อำเภอเมืองปาน