จังหวัด สระบุรี

ช่างเสียงตามสาย ช่างเสียงไร้สาย

รับปรึกษา ออกแบบ สำรวจ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงประกาศสาธารณะ ระบบกระจายเสียง ของหน่วยงาน ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาล อบต. และหน่วยงานทั่วไป โทร 0863175577 /0896080077

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายในสระบุรี

ติดตั้งลำโพงระบบเสียงไร้สาย จังหวัดสระบุรี

ติดตั้งเดินสายนำสัญญาณระบบเสียงตามสายจังหวัดสระบุรี

ติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สายสระบุรี

ติดตั้งลำโพงระบบเสียงไร้สายสระบุรี

ติดตั้งชุดแม่ข่ายระบบเสียงไร้สาย

สระบุรี

ติดตั้งชุดสายอากาศส่งระบบเสียงไร้สายสระบุรี

ติดตั้งชุดเครื่องขยายสัญญาณเสียงตามสาย

ติดตั้งลำโพงชุดเสียงตามสายหมู่บ้าน

เดินสายนำสัญญาณเสียงตามสายสระบุรี

ประกอบชุดลำโพงเสียงตามสายสระบุรี

งานปรับปรุงชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สาย