จังหวัด สุพรรณบุรี

ช่างเสียงตามสาย เสียงไร้สาย

รับปรึกษา ออกแบบ สำรวจ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงประกาศสาธารณะ ระบบกระจายเสียง ของหน่วยงาน ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาล อบต. และหน่วยงานทั่วไป โทร 0863175577 /0896080077


ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย


ติดตั้งลำโพงระบบเสียงไร้สาย


ติดตั้งเดินสายนำสัญญาณระบบเสียงตามสาย


ติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย


ติดตั้งลำโพงระบบเสียงไร้สาย


ติดตั้งชุดแม่ข่ายระบบเสียงไร้สาย


ติดตั้งชุดสายอากาศส่งระบบเสียงไร้สาย


ติดตั้งชุดเครื่องขยายสัญญาณเสียงตามสาย


ติดตั้งลำโพงชุดเสียงตามสายหมู่บ้าน


เดินสายนำสัญญาณเสียงตามสาย


ประกอบชุดลำโพงเสียงตามสาย


งานปรับปรุงชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สาย


จังหวัดสุพรรณบุรีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 127 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, เทศบาลเมือง 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเทศบาลเมืองสองพี่น้อง, เทศบาลตำบล 44 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 80 แห่ง[4]


อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลท่าเสด็จ

เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา

เทศบาลตำบลสวนแตง

เทศบาลตำบลบางกุ้ง

เทศบาลตำบลท่าระหัด

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

เทศบาลตำบลรั้วใหญ่

อำเภอเดิมบางนางบวช

เทศบาลตำบลเขาพระ

เทศบาลตำบลนางบวช

เทศบาลตำบลบ่อกรุ

เทศบาลตำบลเขาดิน

เทศบาลตำบลปากน้ำ

เทศบาลตำบลเดิมบาง

เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม

เทศบาลตำบลทุ่งคลี

อำเภอด่านช้าง

เทศบาลตำบลด่านช้าง

อำเภอบางปลาม้า

เทศบาลตำบลโคกคราม

เทศบาลตำบลบางปลาม้า

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

เทศบาลตำบลไผ่กองดิน

เทศบาลตำบลต้นคราม

เทศบาลตำบลตะค่า

เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา

อำเภอศรีประจันต์

เทศบาลตำบลศรีประจันต์

เทศบาลตำบลวังยาง

เทศบาลตำบลปลายนา

เทศบาลตำบลบ้านกร่าง

เทศบาลตำบลวังหว้า

เทศบาลตำบลวังน้ำซับ

อำเภอดอนเจดีย์

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

เทศบาลตำบลสระกระโจม

อำเภอสองพี่น้อง

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

เทศบาลตำบลทุ่งคอก

อำเภอสามชุก

เทศบาลตำบลสามชุก

อำเภออู่ทอง

เทศบาลตำบลอู่ทอง

เทศบาลตำบลสระยายโสม

เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

เทศบาลตำบลบ้านดอน

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

เทศบาลตำบลบ้านโข้ง

เทศบาลตำบลกระจัน

เทศบาลตำบลเจดีย์

เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อำเภอหนองหญ้าไซ

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ