จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ช่างเสียงตามสาย เสียงไร้สาย

รับปรึกษา ออกแบบ สำรวจ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงประกาศสาธารณะ ระบบกระจายเสียง ของหน่วยงาน ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาล อบต. และหน่วยงานทั่วไป โทร 0863175577 /0896080077


ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย


ติดตั้งลำโพงระบบเสียงไร้สาย


ติดตั้งเดินสายนำสัญญาณระบบเสียงตามสาย


ติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย


ติดตั้งลำโพงระบบเสียงไร้สาย


ติดตั้งชุดแม่ข่ายระบบเสียงไร้สาย


ติดตั้งชุดสายอากาศส่งระบบเสียงไร้สาย


ติดตั้งชุดเครื่องขยายสัญญาณเสียงตามสาย


ติดตั้งลำโพงชุดเสียงตามสายหมู่บ้าน


เดินสายนำสัญญาณเสียงตามสาย


ประกอบชุดลำโพงเสียงตามสาย


งานปรับปรุงชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สาย


จำหน่ายและให้บริการ ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย ลูกค้าในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ดูแลหน่วยงานดังต่อไปนี้


อำเภอพระนครศรีอยุธยา


เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา


เทศบาลเมืองอโยธยา


อำเภอท่าเรือ


เทศบาลตำบลท่าเรือ


เทศบาลตำบลท่าหลวง


อำเภอนครหลวง


เทศบาลตำบลนครหลวง


เทศบาลตำบลอรัญญิก


อำเภอบางไทร


เทศบาลตำบลบางไทร


เทศบาลตำบลราชคราม


อำเภอบางบาล


เทศบาลตำบลบางบาล


เทศบาลตำบลมหาพรามณ์


อำเภอบางปะอิน


เทศบาลเมืองบ้านกรด


เทศบาลตำบลบางปะอิน


เทศบาลตำบลบ้านสร้าง


เทศบาลตำบลพระอินทราชา


เทศบาลตำบลปราสาททอง


เทศบาลตำบลคลองจิก


เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย


เทศบาลตำบลบางกระสั้น


เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ


อำเภอบางซ้าย


เทศบาลตำบลบางซ้าย


อำเภอบางปะหัน


เทศบาลตำบลบางปะหัน


อำเภอผักไห่


เทศบาลเมืองผักไห่


เทศบาลตำบลลาดชะโด


อำเภอภาชี


เทศบาลตำบลภาชี


อำเภอลาดบัวหลวง


เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง


เทศบาลตำบลสามเมือง


อำเภอวังน้อย


เทศบาลเมืองลำตาเสา


อำเภอเสนา


เทศบาลเมืองเสนา


เทศบาลตำบลสามกอ


เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด


เทศบาลตำบลบางนมโค


เทศบาลตำบลหัวเวียง


อำเภออุทัย


เทศบาลตำบลอุทัย


อำเภอมหาราช


เทศบาลตำบลมหาราช


เทศบาลตำบลโรงช้าง


อำเภอบ้านแพรก


เทศบาลตำบลบ้านแพรก